Welcome
tusdt

Training Solidworks


Tổng quan 

I. Thiết kế sản phẩm 
      1.  Thiết kế sản phẩm với modul FEATURES ( 1 Tuần )
      2.  Thiết kế sản phẩm với modul SURFACES ( 1 Tuần )
      3.  Thiết kế sản phẩm kết hợp features và Surfaces ( 1 tuần )
      4.  Thiết kế sản phẩm cho việc thiết kế khuôn, gia công, tạo mặt phân khuôn và tách khuôn. 
              ( Không kết cấu .)

      5.  Thiết kế sản phẩm trong môi trường assembly.
II. Assembly
      1.   Lắp ráp trong môi trường assembly
II. Drawing
      1.   Tạo bản vẽ chi tiết
      2.   Tạo bản vẽ lắp.


Google+ Followers